Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeOuderschap na scheiding Emmen

Bij echtscheidingen is het van belang om duidelijke afspraken te maken omtrent de omgangsregeling voor de kinderen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij een goede relatie kunnen hebben en behouden met beide ouders. Voor ouders kan het moeilijk zijn om daar goede afspraken over te maken. Door de scheiding ontstaan bij de ouders verschillen van mening over bijvoorbeeld wat goed is voor de kinderen, wie de kinderen gaat verzorgen en op welke manier.

Wat is ouderschap na echtscheiding?

Ouderschap na scheiding bestaat uit 2 verschillende vormen, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag.

  • Omgangsbegeleiding wordt aan ouders aangeboden om de opvoedkundige vaardigheden van ouders te verbeteren wanneer zij hun kinderen in beperkte mate, en in bepaalde gevallen onder gedwongen begeleiding zien. Daarnaast wordt gestreefd naar zelfstandigheid van ouders tijdens de bezoeken, waarna begeleiding niet meer nodig is. 
  • Ouderschapsbemiddeling wordt aan ouders aangeboden om de communicatie en samenwerking omtrent hun kinderen te bevorderen, zodat ouders in staat kunnen zijn om concrete, werkbare afspraken te maken omtrent de omgangregeling en om de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen en uitvoeren. Deze hulpvorm wordt vanuit een ‘mediation’ kader uitgevoerd: er is sprake van twee ouders, die een conflict hebben (ten aanzien van hun samenwerking als ouders), er graag samen uit willen komen, maar daarvoor een derde nodig hebben. De bemiddelaar heeft enkel een procesmatige rol in de gesprekken. De gesprekken vinden ook gezamenlijk plaats: ouders gaan met elkaar om de tafel. 

 

Hoe werkt ouderschap na echtscheiding?

Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met beide ouders (bij voorkeur samen). Tijdens de kennismakingsgesprek wordt besproken hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. Samen wordt er gekeken naar de wensen en mogelijkheden. Samen met ouders wordt gekeken welke hulpvorm het meest passend is bij de hulpvraag. 
 
Er worden afspraken gemaakt over de start van de hulp, de frequentie en de vorm. Deze afspraken en de doelen worden vastgelegd in een overeenkomst die door alle betrokkenen wordt ondertekend. Stap voor stap wordt er aan de gestelde doelen gewerkt door afspraken te maken met elkaar, ander gedrag te oefenen en steeds weer te kijken of er vooruitgang is. 
 
Ook kan er in overleg met de betrokkenen, gebruik worden gemaakt van videobeelden, ter verduidelijking of verdieping van een situatie. Dit kan zicht geven op de dingen die goed gaan en waar de knelpunten liggen; door dit samen te bespreken kunnen alternatieven worden aangereikt.
 
Uitgangspunt van de hulp is het streven naar een situatie die door alle betrokkenen als leefbaar ervaren wordt. Dat betekent ook dat ouders en kinderen in staat zijn eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden.
 

Evaluatie

Omgangsbegeleiding: na 4 tot 6 bezoeken vindt er een evaluatie plaats met alle betrokken. Daarin wordt besproken of de hulp oplevert wat iedereen ervan had verwacht en of er nog dingen veranderd en verbeterd kunnen worden. Eventueel wordt het werkplan bijgesteld. Wanneer de hulp wordt afgerond (na 10-12 begeleide bezoeken) vindt een laatste evaluatie plaats. Aan de hand daarvan wordt het eindverslag geschreven.
 
Ouderschapsbemiddeling: bij afronding van de hulp wordt een verslag gemaakt, waarin staat welke afspraken met elkaar hebben gemaakt, en eventueel ‘tops en tips’ zodat ouders in de toekomst terug kunnen kijken naar wat toen gewerkt heeft.


In aanmerking komen voor ouderschap na echtscheiding

Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen door het Centrum voor Jeugd & Gezin, het wijkteam, Jeugdbescherming, via een verwijzing van de huisarts of jeugdarts. In overleg met jullie wordt bekeken of het programma een passende oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.  

Wil je contact met Bloomm & Co?

Denk je dat je behoefte hebt aan hulp na echtscheiding? Neem telefonisch contact op 0611200331 of vul het contactformulier in voor een afspraak bij Gezinspraktijk Bloomm.