Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

AVG & Privacy bij Gezinspraktijk Bloomm 

Gezinspraktijk Bloomm hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gezinspraktijk Bloomm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de JW (Jeugdwet) en de WBGO (Wet op de Behandelovereenkomst).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:                                

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring; 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Gezinspraktijk Bloomm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 •  De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezinspraktijk Bloomm de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • Zakelijk) E-mailadres; 
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Gezinspraktijk Bloomm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van 20 jaar en de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Persoonsgegevens Cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Gezinspraktijk Bloomm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezinspraktijk Bloomm de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; voorletters 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • BSN nummer en registratie van wettelijk erkend documentnummer (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart) 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats); 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Naam huisarts; 
 • Zorgverzekering en polisnummer; 
 • Gegevens over de gezinssituatie, gezondheid en beschrijving van de hulpvragen; 
 • Geboorteland cliënt; 
 • Geboorteland ouders;
 • Opleiding; 
 • Werk; 
 • Religieuze opvatting of overtuiging;
 • Gegevens over seksuele geaardheid; 

Uw persoonsgegevens worden door Gezinspraktijk Bloomm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode, die daar wettelijk voor geldt: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 20 jaar. 
 • Medische dossiers van overleden cliënten moeten nog 20 jaar bewaard blijven na de laatste wijziging in het dossier

Toelichting 

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn 20 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een hulpverlener alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen. – Deze toevoeging laat ruimte om de bewaartermijn van gegevens van één bepaalde langdurige of terugkerende behandeling op te rekken tot langer dan 20 jaar. Zo blijft de geschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de cliëntenzorg bij een langdurige behandeling ook op termijn worden gewaarborgd. Bij erfelijke aandoeningen kan het langer bewaren van het cliëntendossier van belang zijn voor de familie. Het is verstandig om hierover schriftelijke afspraken te maken met de cliënt. 


Start van de bewaartermijn 

De bewaartermijn van 20 jaar start op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Cliëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 38e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Cliëntendossiers van overleden volwassenen moeten 20 jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden. 


Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners waarmee wordt samengewerkt: 

Persoonsgegevens worden door Gezinspraktijk Bloomm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Uitvoering geven aan overeenkomst tot opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst tot opdracht 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gezinspraktijk Bloomm de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats); 
 • E-mailadres; 
 • BSN nummer 

Uw persoonsgegevens worden door PSG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of het kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. Ook dan geldt dat we enkel die gegevens zullen verstrekken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het beveiligde berichtenverkeer met de gemeentes in het geval van behandelingen m.b.t. Jeugdzorg. 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie in het geval cliënten die niet onder Jeugdzorg vallen; 
 • Factuuradministratie in het geval van facturen van zorgverleners waarmee wordt samengewerkt en facturen van leveranciers. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Gezinspraktijk Bloomm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Gezinspraktijk Bloomm van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


Vragen 

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Gezinspraktijk Bloomm,                                                                                                                                                Vaart Noordzijde 83                                                                                                                                                      7833 HD Nieuw Amsterdam

Tel: 0611200331                                                                                                                                                                 Email: info@praktijkbloomm.nl                                                                                                                                     Web: www.praktijkbloomm.nl 


Akkoordverklaring gegevensuitwisseling

Er moet toestemming geven worden voor het delen van informatie met een ieder die niet betrokken is bij jouw ontwikkelplan. Als een kind ouder is dan twaalf jaar dan tekenen zowel de ouders als het kind voor de toestemming. Indien je geen toestemming verleent zullen wij dit respecteren. We zullen met je afstemmen wat dit betekent voor bijvoorbeeld de administratieve afhandeling. Als informatie uitgewisseld moet worden moet de cliënt hiervoor toestemming geven. Een voorbeeldverklaring kan je hieronder downloaden;

Toestemming gegevensuitwisseling Gezinspraktijk Bloomm


Contact na aanmelding

Wanneer er een aanmelding bij Gezinspraktijk Bloomm binnenkomt, starten we met een kennismakingsgesprek. Dit wordt ook wel een intakegesprek genoemd. Echter wij willen eerst kennismaken en samen onderzoeken of je bij ons op de juiste plek bent. Een klik met ons is de basis van ons werken. Dat geeft namelijk vertrouwen en ruimte. Vanuit het gevoel van ruimte en veiligheid gaan we kijken welke collega het beste bij jullie situatie past. Dit wordt dan jullie regiebehandelaar. De regiebehandelaar helpt je vanaf het begin tot aan het eind van het traject en is jouw contactpersoon voor vragen, opmerkingen of andere zaken. Samen met jou is de regiebehandelaar ook contactpersoon voor alle overige betrokkenen.

De regiebehandelaar is tevens de persoon die de behandeling of begeleiding in jouw gezin (deels) uitvoert. Samen maak je een ontwikkelingsplan met doelen, werkpunten en afspraken. Het plan is een leidraad en kan gaandeweg worden bijgesteld.

Zowel de regiebehandelaar als de overige medewerkers van Gezinspraktijk Bloomm hebben een geheimhoudingsplicht.


Regie over het behandeltraject

Als ouders met gezag of als voogd heb je altijd zelf de regie over het traject dat je bij ons volgt. Je hebt de ruimte en de vrijheid om te kiezen of het voorgestelde plan, de ingezette hulpverlener en de gekozen oplossing bij jullie situatie past. Natuurlijk heb je zelf ook verantwoordelijkheid om mee te denken in het traject. Op welke manier kun je zelf en eventueel met je gezin actief zijn om de situatie met ondersteuning te verbeteren.

 

Cliendo: Jouw persoonlijke dossier                                                       

Na het kennismakingsgesprek gaan we kijken of wij de juiste mensen zijn om in jullie situatie te kunnen bijstaan. Wanneer het van beide kanten goed voelt, gaan we samenwerken en maken wij digitaal dossier aan. Dit gaat via het programma Cliendo. In dit Dossier worden persoonsgegevens en ontwikkelingsplannen opgeslagen. Verder bewaren wij in het dossier, alles wat van belang is voor het traject. Dit dossier is eigendom van Gezinspraktijk Bloomm BV en wordt twintig jaar bewaard. Je hebt er recht op om het dossier te bekijken of een kopie van de gegevens op te vragen. Ook mag je wijziging doorvoeren als bepaalde gegevens feitelijk niet kloppen. Op uitdrukkelijk verzoek en als het volgens de wet is toegestaan, kan je dossier eerder vernietigd worden. Je kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen.

  

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een kind kunnen aangeven. Als je bij Bloomm & Co komt dan maken wij hier een melding van in de verwijsindex van jouw provincie. Wij laten geen inhoudelijke informatie achter, maar laten zien dat we betrokken zijn bij jou en je gezin. In de verwijsindex kunnen wij zien of en zo ja, welke hulpverleners nog meer betrokken zijn. Doel van de verwijsindex is het verbeteren van de samenwerking en efficiëntie in de zorg. Alleen hulpverleners hebben toegang tot de verwijsindex.

Leer meer over de verwijsindex op de volgende websites:

 

 

AVG rapport kunt u inzien bij Gezinspraktijk Bloomm